PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de (mobiele) website www.barbershopkel.nl en ontvangers van online mailingen van info@barbershopkel.nl hierna te noemen: wij of de Salon.

Wij respecteren jouw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem voor vragen contact op met Barbershop Kel of kijk op onze website.

Grondslag en doel gegevensverwerking
De op onze (mobiele) website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:

• het inplannen van afspraken met jou;
• het jou goed van dienst kunnen zijn in onze Salon;
• het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten;
• het dienen van een gerechtvaardigd belang van onze Salon, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten;
• klanttevredenheidsonderzoeken. We kunnen ook een andere partij vragen om dit voor ons te doen;
• ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten;
• ter verbetering van onze website;
• anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden;
• het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Welke gegevens?
Wij verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze (mobiele) website:
• Door jou ingevuld in een contactscherm (de met een * gemarkeerde gegevens zijn niet verplicht dus daarover beschikken wij alleen als jij ervoor kiest deze gegevens te verstrekken):
o Je naam
o Geslacht*
o Je telefoonnummer*
o Je e-mailadres*
o Overige gegevens:
o Gegevens over jouw surfgedrag op onze site;
o IP-adres internetbrowser en apparaat type.
Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met onze Salon bewaren wij verder:

Klantgegevens uit onze historie met jou:
o Gemaakte afspraken
o Behandelingen
o Gekochte producten
o Recepten
o Kassabonnen
o Gespaarde punten
o Verkochte abonnementen
o Log verzonden e-mail
Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/ voogd. De ouders/ voogd kunnen hun toestemming intrekken , wij verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind.

 

Klachtrecht
Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Salon dan heb je het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om jouw de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.
Denk hierbij aan:
– mailchimp (als je een mail van ons ontvangt via onze koppeling)
– banken (als je anders dan contant betaalt)
– de belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op met Barbershop Kel

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contactgegevens

Naam Salon: Barbershop Kel

Adres: Iependijk 52, 7471 BJ Goor

Telefoon: 06 46404222

Email info@barbershopkel.nl

KvK-nummer: 69725179